พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ศึกษานิเทศก์, ผูู้อำนวยการโรงเรียน, ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเปิดโอกาสให้โรงเรียนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อรับตราพระราชทานตามเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบโครงการของ สพป.กาญจนุบรี เขต 2 ได้แก่ เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ ในการดำเนินการครั้งนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ได้รับตราพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ โรงเรียน ดังนี้๑. โรงเรียนบ้านหนองกรด รุ่นที่ ๖ รอบที่ ๒๒. โรงเรียนนกระเจา รุ่นที่ ๖ รอบที่ ๒๓. โรงเรียนบ้านหนองลาน รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๒๔. โรงเรียนวัดดอนชะเอม รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๒๕. โรงเรียนวัดสนามแย้ รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๒๖. โรงเรียนบ้านหลุมหิน รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๒๗. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน รุ่นที่ ๗ รอบที่ ๒๘. โรงเรียนบ้านโป่งกูป รุ่นที่ ๒ รอบที่ ๓๙. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๓๑๐. โรงเรียนบ้านรางกระต่ายฯ รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๓๑๑. โรงเรียนวัดหนองพันท้าวฯ รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๓๑๒. โรงเรียนวัดหนองพลับ รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๓๑๓. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๓๑๔. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๓๑๕. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓๑๖. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓๑๗. โรงเรียนบ้านไพรงาม รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓

You may also like...

ใส่ความเห็น