กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ICT ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านไพรงาม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ICT ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านไพรงามโดยการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นปกติ ในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On Site โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำห้องเรียน ร่วมทดสอบการใช้งาน ในการนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

You may also like...

ใส่ความเห็น