โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

You may also like...

ใส่ความเห็น