ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา

“ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา” วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์, นางสาวธิติยา อ่อนวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายธนิต โพธิ์เจเริญ ผอ.รร.วัดสระลงเรือ, ว่าที่ร้อยเอกเมธี ทองรอด ผอ.รร.บ้านไผ่สี, นายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผอ.รร.บ้านห้วยลึก, นางประทุม บุญมาเกิด ผอ.รร.บ้านห้วยยาง, นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ ผอ.รร.บ้านสระจันทอง และคณะร่วมต้อนรับนายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมาตรฐานการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 2. โครงการการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา (พาน้องกลับมาเรียน) ณ โรงเรียนวัดสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น