ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ โดยการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และสารสนเทศ และคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ โดยการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมกันในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น