นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ของบ้านเรียนวิวเทควันโด และบ้านเรียนลายเส้นเล่นเป็นเรียน

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ของบ้านเรียนวิวเทควันโด และบ้านเรียนลายเส้นเล่นเป็นเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางไข่มุก มีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, นางสาวชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home_School) ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home_School) ของบ้านเรียนวิวเทควันโด ซึ่งมีนายเกรียงไกร เพิ่มทวี (บิดา) ผู้ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรในปกครอง จำนวน 3 ราย 1. เด็กชายวาริ เพิ่มทวี ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3) 2. เด็กหญิงรัศม์รัญ เพิ่มทวี ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) 3. เด็กชายวาตะ เพิ่มทวี ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)และบ้านเรียนลายเส้นเล่นเป็นเรียนซึ่งมีนางสาวพรกมล เทิดธำรง (มารดา) ผู้ขอจัดการศึกษาให้กับบุตรในปกครอง จำนวน 1 ราย 1. เด็กหญิง พชรสิตา เทิดธำรง ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3) ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร เพิ่มทวี และนางสาวเยาวภา บุรพลชัย ที่นำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของบุตรทั้ง 3 ราย และคุณวัชระ เทิดธำรง และนางสาวพรกมล เทิดธำรง ที่นำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของบุตรจำนวน 1 ราย

You may also like...

ใส่ความเห็น