การแข่งขันท่องสูตรคูณ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศน. พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินการแข่งขันท่องสูตรคูณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ทางโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องสูตรคูณ คณิตคิดคำนวณ จึงได้สมัครเข้าร่วมการข้าร่วมแข่งขันท่องสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 โดยท่องทีละคน ภายในเวลา 3 นาที ฝึกซ้อมการท่องสูตรคูณโดย ครูวราภรณ์  บุญส่ง ครูชนาธร  กาฬภักดี และครูกิติยา  จันทร์เรื่อง

You may also like...