ประสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์การที่ดำเนินการดีเด่นการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

You may also like...

ใส่ความเห็น