ประสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์การที่ดำเนินการดีเด่นการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

ใส่ความเห็น

Previous post ประสัมพันธ์การใช้งานซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและบุคคลแวดล้อม
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเชิญชวนร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวาระที่โรงเรียนครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี