ออกตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการออกตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนDLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา

2. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง

3. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด

4. โรงเรียนวัดดงสัก

5. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น

6. โรงเรียนบ้านดอนสระ

7. โรงเรียนบ้านโคราช

8. โรงเรียนบ้านพนมนาง

9. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข

โรงเรียนได้รับจัดสรรครุภัณฑ์โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รวบรวมคำขอครุภัณฑ์ของโรงเรียนส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับจัดสรรงบประมาณมายัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ ก่อนมีการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน จากนั้นคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์จึงได้ดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ ณ โรงเรียนที่ได้รับครุภัณฑ์อีกครั้ง ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ที่ได้สละเวลาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น