“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียน Active Learning ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 21 – 22 เมษายน 2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติฯ พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะครู สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียน Active Learning โดยวิทยากรจาก โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล พร้อมด้วย ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ , อาจารย์อันธิกา ปูคำ และอาจารย์ภากร ตรีวาส ในการพัฒนาครูแกนนำ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะกับบริบทของตนเอง ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนระบบคิด และวิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อทำให้ห้องเรียนและนักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ และมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

You may also like...

ใส่ความเห็น