ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8 ประจำปี 2565

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ในห้วข้อ “สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature – Based Eduation & Health Promotion ” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น