ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้กับทางโรงเรียนบ้านอ่างหินเป็นอย่างสูง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ใส่ความเห็น