นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ขอขอบคุณ นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่มานิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การดำเนินการตามนโยบาย การอ่าน การเขียน การคำนวณ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

Previous post ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์
Next post โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) เข้าร่วมการการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่เด็กกาญจน์สอง (My School Project)