นิเทศน์ PISA STYLE โรงเรียนบ้านหลุมหิน

13 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยนางบุญสม แช่มช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้นวยการสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหลุมหิน) พร้อมด้วยนายสมชาย ธรรมวิมลศิริ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวนพมาศ จิตรประเสริฐ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ได้เข้ารับการนิเทศน์จาก ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 เรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PISA STYLE เพื่อนำไปบูรณาการในชั้นเรียน นำไปสู่การสอบ PISA Online สำหรับนักเรียนมัธยมต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น