โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่ได้มานิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning จากการประยุกต์ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC)

8 มิ.ย.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่ได้มานิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning จากการประยุกต์ใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านแทนห้องเรียน (HBLC)

You may also like...

ใส่ความเห็น