Author: อนุภัทร เซี่ยงฝู

0

โรงเรียนบ้านดอนสระ ประกาศการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านดอนสระขอปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019