โรงเรียนบ้านดอนสระ ประกาศการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาค […]

โรงเรียนบ้านดอนสระ ประกาศการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านดอนสระขอปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019