การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคราช

วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคราช ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 10 คน โดยมีนางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช เป็นประธานสนามสอบ และคณะครูผู้ดำเนินการสอบ จัดสอบโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

You may also like...

ใส่ความเห็น