การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียน Active Learning ในศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียน Active Learning ในศตวรรษที่ 21 วันที่  21 – 22 เมษายน 2565  โดยวิทยากรจากโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ดร.พรนับพัน  วงศ์ตระกูล พร้อมด้วย ดร.ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์, อาจารย์อันธิกา  ปูคำ  และอาจารย์ภากร  ตรีวาส โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะครูเข้าร่วมอบรม ดังนี้ นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช , นางสาวนันท์นัทธฉัตร ศรีวิเศษ, นางสาวกมลชนก สมการณ์, นางสาวแพรพลอย พรหมชนะ และนางสาวสุชานาฏ เซี่ยงเจ็ว ครูโรงเรียนบ้านโคราช

ขอขอบคุณศน.นิภา สุขพิทักษ์ ที่มอบโอกาสที่ดีรวมถึงความรู้และกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในโรงเรียนบ้านโคราช

You may also like...

ใส่ความเห็น