นิเทศน์ PISA STYLE โรงเรียนบ้านหลุมหิน

20 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน โดยนางบุญสม แช่มช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านหลุมหิน) พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สิงหกาญจน์สกุล ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการนิเทศน์จาก ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.สุวิมล ภูริเสรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์จากสพป.กจ.2 เรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PISA STYLE เพื่อนำไปบูรณาการในชั้นเรียน นำไปสู่การสอบ PISA Online สำหรับนักเรียนมัธยมต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น