วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมสรุปรายงานและการนำเสนอต่อคณะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ของโรงเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านหลุมหิน รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านหลุมหิน […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุ […]

โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

21 มิถุนายน 2565 โรง […]

“การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุ […]