Daily Archive: มิถุนายน 21, 2022

0

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมสรุปรายงานและการนำเสนอต่อคณะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ของโรงเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

0

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา...

0

โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหลุมห...