ร.ร.วัดเขาสะพายแร้งร่วมประชุมวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน หลักสูตรปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางวันทนีย์ แจ่มจันทร์ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย ของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการวิเครำะห์ความสอดคล้องระหว่ำงมำตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ กับสมรรถนะเด็กปฐมวัย ๐ – ๕ ปีตามโครงการพัฒนาคุณภาพกำรศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับวางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจากสมรรถนะเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมของเด็กหรือสิ่งที่เด็กทำได้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

You may also like...