โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

ขอขอบคุณคุณธิดารัตน์ ภัทรวังส์ คุณศศิพร ศรีแก้ว คุณศศิวรรณ ดอกชะเอม จาก สพป.กจ.2 ที่ได้มานิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

You may also like...