Daily Archive: กรกฎาคม 6, 2022

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ตรวจ ประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม

วันจันทร์ ที่ 4 มิ.ย.65 โรงเรียนวั...