โรงเรียนวัดเบญพาด “ประเมินเพชรเสมากาญจน์2 ปี2565 ระดับSP Center พนมทวน 1“(6กค.65)

การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี2565 โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 สพป.กาญจนบุรี เขต2 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) พนมทวน1
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนวัดเบญพาดเข้าร่วมการประเมินโครงการฯดังนี้
ประเภทครูผู้สอน
นางเยาวมาลย์ เกรียงไกร : สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสิริภา ปลาทอง : สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
นางสาวสิทธนีย์ อินสว่าง : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวเกศกนก วิเศษสิงห์ : ระดับปฐมวัย
ประเภทลูกจ้าง
นางสาวขนิษฐา โพธิ์รัตน์ : ธุรการโรงเรียน

คณะกรรมการประเมินศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน1
นำโดย นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานศูนย์SP Center พนมทวน1
พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์ฯร่วมประเมิน

เพิ่มเติม…Facebookโรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...