โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ครูและนักเรียนร่วมกันทำ”ขนมดอกจอกนะจ๊ะ”

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์จัดกิจกรรมบูรณาการ โดยนำนักเรียนหลายระดับชั้นทำ “ขนมดอกจอก” ซึ่งกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรท้องถิ่น สอนขั้นตอนการทำให้แก่ครูและนักเรียน ครูสอนนักเรียน นำสู่ พี่สอนน้อง กิจกรรมนี้นอกจากส่งเสริมทักษะอาชีพ ยังส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม การแบ่งปัน การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน เมื่อทำเสร็จแล้ว มีการนำขายแก่ผู้ปกครองที่มารับบุตรหลาน เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

You may also like...