กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมการแสดงละคร  การประกวดแข่งขันระบายสี  การคัดลายมือ  เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง

You may also like...