กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมการแสดงละคร  การประกวดแข่งขันระบายสี  การคัดลายมือ  เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง

Previous post Best Practice นวดแพทย์แผนไทย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
Next post การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่องขอขอบพระคุณคณะกรรมการในการประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project)