ขร. รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 1 มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 โดยคณะกรรมการของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 1 ให้คำแนะนำแก่ผู้รับประเมินเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

You may also like...