ขร. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผอ.โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งและนางนวกานต์ มณีศรี ครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจง ความรู้ ความเข้าใจและนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของสถานศึกษา ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในการนี้นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง.ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กล่าวรายงานการประชุม จัดการประชุม โดย นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ วิทยากรชี้แจงขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

You may also like...