ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง จัดทัศนศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ คือ ศรีอยุธยา ไลอ้อนปาร์ค นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ , วัดตะโก และ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของคนในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา

้ง

You may also like...