เข้าร่วมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรีย เขต 2 นางนวกานต์ มณีศรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและคัดเลือกผลงานเพื่อส่งต่อในระดับภูมิภาค ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ และสนับสนุนจาก นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

You may also like...