โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยตัวแทนครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งได้รับรางวัล ดังนี้

Previous post ขร. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Next post ขร. รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21