Previous post การดำเนินการขยายผล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER)”
Next post การอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองจอก หัวข้อ “การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน”