ขยายผล(OBEC Content Center)โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

  วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565  นางสาวพัชรียา คุ้มแพ่ง ที่เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์  การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center) จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการขยายผลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ

You may also like...