วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาดสามชุก 100 ปี

You may also like...