วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาดสามชุก 100 ปี

Previous post ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด”
Next post วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ได้มีการขยายผลเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์