จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนตลอดจนเข้ารับชมการจัดการเรียนการสอน ของระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา และนำเสนอข้อมูลหลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและบริการจัดการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหน่วยงาานของท่านด้วยดีเช่นเคย

You may also like...