โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู ในการประกาศตรวจสอบและคัดเลือกผลงานดีเด่นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.🎉

🎉ประกาศตรวจสอบและคัด […]

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอแสดงความยินดี🎉รางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2 ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย […]

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแสดงความยินดี🎉การตัดสินผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย […]