โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู ในการประกาศตรวจสอบและคัดเลือกผลงานดีเด่นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.🎉

🎉ประกาศตรวจสอบและคัดเลือก...

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแสดงความยินดี🎉การตัดสินผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแ...