โรงเรียนวัดดอนเจดีย์เข้าร่วม🌼กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ และการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกสภาเด็ก)🌸ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

🌼กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ และการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง (เลือกสภาเด็ก)🌸

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ส่งเสริมการปลูกผัก ใช้ชีวิตบนความพอเพียง สร้างความยั่งยืนให้ตนเองและครอบครัว
Next post 🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแสดงความยินดี🎉การตัดสินผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻