🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอแสดงความยินดี🎉รางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2 ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอแสดงความยินดี🎉
🏆ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นางดวงฤดี สมจิต ได้รับรางชนะเลิศเหรียญทองเพชรเสมากาญจน์ 2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
🏆นายสิทธิพร อินทะจักร์ชนะเลิศเหรียญทองเพชรเสมากาญจน์ 2 กลุ่มสาระเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

You may also like...