🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอแสดงความยินดี🎉รางวัลเพชรเสมากาญจน์ 2 ประเภทผู้บริหารและครูผู้สอน

🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ขอแสดงความยินดี🎉
🏆ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นางดวงฤดี สมจิต ได้รับรางชนะเลิศเหรียญทองเพชรเสมากาญจน์ 2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
🏆นายสิทธิพร อินทะจักร์ชนะเลิศเหรียญทองเพชรเสมากาญจน์ 2 กลุ่มสาระเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

Previous post 🎉โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ขอแสดงความยินดี🎉การตัดสินผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินฉบับเดือนกันยายน 48/2565