โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

You may also like...