โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)บมอบป้าย เกียรติบัตร การประกวด/แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) โดย นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 พร้อมรับมอบป้าย เกียรติบัตร การประกวด/แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.1/1 นางสาววิลาวรรณ พรหมชนะ , ชั้น ป.1/2 นางสมพร ปฏิเวชวัฒนางกูล ,ชั้น ป.2 นางสาวมณีรัตน์ ปิ่นกุมภีร์ , ชั้น ป.3 นางสาวกัลยรัตน์ ชมชาติ

Previous post ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ในการนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ดังนี้
Next post ยามเช้าสดใสโรงเรียนบ้านซ่อง เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565