การฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6  ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรงาม เข้ามาฉีดวัคซีนเด็กป.5 (เฉพาะผู้หญิง) เป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  และชั้นป.6 เป็นวัคซีน dt คอตีบ บาดทะยัก ทั้งนักเรียนชายและหญิง

โรงเรียนบ้านซ่อง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียนอนุบาลเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย

ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องมอบเกียรติบัตรและป้ายประกวดให้คณะครูโรงเรียนบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า และโรงเรียนบ้านไพรงาม 1.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ(My School Project) 2.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) และ3.กิจกรรมการท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3