โรงเรียนบ้านสระะลุมพุก “กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕”

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก พร้อมด้วยหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ในแนวทางการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site และแนวปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน และ ผู้ปกครองพบครุประจำชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียน การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกคองทุกท่านเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้าน สระลุมพุก จึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

You may also like...