โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เป็นประธานกล่าวเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

You may also like...