จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นพร้อมด้วย นายสมปอง ใจมั่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางศิริพร คูประชามิตรและนายบุญนำ จำแพงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เป็นคณะกรรมการ การะประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้เข้ารับการประเมิน คือ นายจิตติ หงษ์เวียงจันทร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ประเมินครั้งที่ ๔) และนางสาวเกศินี มณีวรรณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ประเมินครั้งที่ ๒) การประเมินครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ทักษะ เจคติ ความประพฤติคุณลักษณะเหมาะสมกับคุณภาพส่งผลต่อนักเรียน เป็นไปอย่างมีระบบมาตรฐานก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำในด้านการ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

You may also like...