ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3  

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้จัดทำรายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา การบูรณาการงานระดับพื้นที่ และการบริหารราชกรในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการสนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถดาวนิโหลดรายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ได้จากเว็ปไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 www.reo3.moe,go.th เมนูการดำเนินงาน หัวข้อการติดตามการจัดการศึกษาในพื้นที่

รายงานการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3  

Previous post การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
Next post ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2566