การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเบญพาด