คนเก่งหลุมหิน

♥️โรงเรียนบ้านหลุมหิน

👏🏻👏🏻ขอแสดงความยินดีกับ คณะนักเรียนได้แก่

1. เด็กหญิงหทัยกานต์ พันธ์แก้ว

2. เด็กหญิงสิริยากร ขอนรัมย์

3. เด็กหญิงศุภธิดา บุญมา

4. เด็กหญิงวรกมล สุขรักษ์

5. เด็กหญิงพัชรพร มหัทธนานนท์

6. เด็กหญิงณิชากร เปรมผล

ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันการสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1 – ม.3

ได้รางวัลระดับ เหรียญทอง 🥇

โดยครูผู้ฝึกซ้อม ครูวาสนา พงษ์ไพบูลย์ และครูสมชาย ธรรมวิมลศิริ


👏🏻👏🏻ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติวรดา วิเศษสิงห์ และเด็กชายธนกร อรชร ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3

ได้รางวัลระดับ เหรียญทอง 🥇

โดยครูผู้ฝึกซ้อม ครูวาสนา พงษ์ไพบูลย์ และครูภานุพงศ์ ปิ่นกุมภีร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกนกพร ฟักช้าง ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1 – ม.3

ได้รางวัลระดับ เหรียญทองแดง🎖️

โดยครูผู้ฝึกซ้อม ครูนพมาศ จิตรประเสริฐ

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

#คนเก่งหลุมหิน

You may also like...