ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหร...

ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมายข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำเดือนมกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์วารสารจดหมาย...

ประชาสัมพันธ์ขอความเชิญบุคลากรร่วมรำอาศิรวาท ในงานเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัต...