Daily Archive: กุมภาพันธ์ 6, 2023

ประชาสัมพันธ์ขอความเชิญบุคลากรร่วมรำอาศิรวาท ในงานเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประชาสัมพันธ์ขอความเชิญบุคลากรร่วมรำอาศิรวาท ในงานเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2