โรงเรียนบ้านซ่อง วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้น ป.1 เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงาน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปีดบ้าน HJP สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Open academic world , Open house HJP , Into long life learning) ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ภาพถ่าย : #KRU #จุฑามาศ

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”ท่องสูตรคูณ ป.1”(22กพ.66)
Next post ประชาสัมพัธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3