สอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต2

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้ดำเนินการจัดสอบ NT ป.3 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทุกคน ซึ่งในการสอบครั้งนี้จะเน้นทดสอบใน 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่

1️⃣ ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย

2️⃣ ความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

You may also like...